Jak metodą projektową uczy się w szkole w parku w Dąbrówce?

O metodzie projektów pisze i mówi się bardzo dużo. Nauczyciele wraz z uczniami tworzą pełne pasji i entuzjazmu prace, które stają się wyrazem ich stosunku do nauki i podejmowanych wspólnych działań. Najważniejszym atutem projektu jest jego interdyscyplinarność. Przenikanie się różnych dyscyplin naukowych w ramach jednego, głównego zagadnienia powoduje uruchomienie ogromnych pokładów innowacyjności i kreatywności u uczniów. W tym artykule ukażę w jaki sposób metodą projektu pracuje się w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce.

Na przestrzeni ostatnich lat w placówce zrealizowano trzy bardzo obszerne, długie (każdy trwał rok szkolny), międzynarodowe projekty przyrodnicze w ramach eTwinningu, które miały na celu zaktywizowanie uczniów, a także wprowadzenie problemowego nauczania interdyscyplinarnego, którego osią działań był przedmiot przyroda i biologia. Dużą zaletą projektów stało się realizowanie podstaw programowych z kilku przedmiotów szkolnych w ramach integracji wiedzy, a także kształtowanie wszystkich kompetencji kluczowych u uczniów.

Zespoły projektowe uczestniczyły w licznych zajęciach terenowych, telekonferencjach z krajami partnerskimi, tworzyły prace plastyczne, nie tylko za pomocą tradycyjnych narzędzi, ale także tych informatycznych, kształtowały umiejętności językowe.

Do głównych celów projektów: Ecosystems near our schools, Rendez-vous with amphibian czy Aromatic garden zaliczałem:
1) Kontakt z wielokulturowością i różnorodnością - integrację uczniów, a także wzrost poczucia włączenia ich w otaczający świat.
2) Ukazanie pozytywnych i twórczych możliwości korzystania z narzędzi technologii komputerowej.
3) Kształtowanie myślenia problemowego i kontekstowego.
4) Budowanie postawy i świadomości ekologicznej.
5) Umiejętność wyszukiwania informacji w różnych źródłach, krytyczne myślenie i analiza danych.

Warto zaznaczyć, że wszystkie projekty science realizowane w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce zdobyły Krajowe Odznaki Jakości eTwinning, ale i najwyższe laury – Europejską Odznakę Jakości. Wyróżnienia te są dla uczniów i nauczycieli, potwierdzeniem wysokiego poziomu pracy, natomiast dla szkoły, zaangażowania i dążenia do jak najwyższej jakości oraz otwartości na współpracę europejską. Projekty podlegały ewaluacji pod kątem następujących kryteriów merytorycznych:
1)  Innowacja pedagogiczna i kreatywność.
2)  Integracja z programem nauczania.
3)  Komunikacja i wymiana informacji pomiędzy szkołami partnerskimi.
4)  Współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi.
5)  Wykorzystanie technologii.
6)  Rezultaty, wpływ i dokumentacja.

Na temat ABC międzynarodowych projektów science realizowanych w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce w ramach eTwinningu będzie można usłyszeć podczas ogólnopolskiego kongresu dla nauczycieli biologii i przyrody w szkole pt. Atrakcyjne metody nauczania biologii i przyrody na miarę XXI wieku. Jak dobrać skuteczne rozwiązania, które zainteresują uczniów w dobie wysokich technologii?, który odbędzie się 9 listopada w Warszawie.

Jednak na tym nie koniec, w ostatnich dniach października Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce na mocy podpisanej umowy stała się szkołą partnerską Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.  To ogromne wydarzenie dla szkolnej społeczności umożliwi uczniom korzystanie z bazy naukowo-dydaktycznej UAM, a także jeszcze ściślejszą współpracę z naukowcami i światem nauki science. „Kazikowa” szkoła ma stać się miejscem dobrych praktyk dla przyszłych nauczycieli biologii i przyrody, a także rozwijać współpracę pomiędzy szkolnictwem podstawowym a wyższym.

Jako ambasador i trener warsztatów komputerowych eTwinningu, a zarazem nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce, zapraszam szkoły i przedszkola z terenu gminy Dopiewo do współpracy i rozwiania talentów i zdolności wszystkich naszych uczniów.

Tomasz Ordza

Jak metodą projektową pracuje się w szkole w parku w Dąbrówce?
Kategoria: