Petycja ws. hałasów na rampie PKP w Palędziu

Mieszkańcy domów w okolicy rampy kolejowej Palędziu przygotowali petycję w sprawie zmiany  klasyfikacji rampy przeładunkowej w Palędziu na rampę „Niedostępną do rozładunku towarów:  uciążliwych zapachowo, pylących, generujących duży hałas”.

Treść petycji:

"My niżej podpisani mieszkańcy Dąbrówki i Palędzia, mając na uwadze przepisy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, działając w słusznym interesie publicznym, wnosimy o zmianę klasyfikacji rampy przeładunkowej w Palędziu na rampę „Niedostępną do rozładunku towarów:  uciążliwych zapachowo, pylących, generujących duży hałas”.

Uzasadnienie:
W bezpośrednim otoczeniu rampy przeładunkowej w Palędziu znajdują się tereny mieszkalne. Badania hałasu, przeprowadzone przez firmę Przedsiębiorstwo Usług Ochrony Środowiska „ATTMA” Sp. z o.o. z Batorowa na zlecenie Urzędu Gminy Dopiewo, wykazały przekroczenie dopuszczalnych norm hałasu dla terenów mieszkalnych w porze dziennej w miejscowości Palędzie i Dąbrówka (wyniki badań w załączniku). Warto podkreślić, że na poziom hałasu określony zgodnie z metodyką zawartą w załączniku nr 7 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 października 2014 roku w sprawie wymagań w zakresie prowadzeni pomiarów wielkości emisji (Dz. U z 2014 poz. 1542) zasadniczy wpływ ma czas pracy danego źródła hałasu. W załączonych badaniach dla punktu P1 i punktu P2 czasy te wynoszą odpowiednio 2h i 2h10min. Przy takich wartościach norma hałasu dla zabudowy mieszkaniowej jest przekroczona, a dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej równoważny poziom dźwięku wyrażony wskaźnikiem hałasu LAeq jest bardzo bliski poziomowi granicznemu. Zatem w naszej opinii wydłużenie czasu trwania rozładunku do 2h30min lub więcej na każde osiem godzin spowoduje wyraźne przekroczenie normy również dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Obecnie prace rozładunkowe na rampie trwają często dłużej niż 2h30min na każde 8h – zatem faktycznie dochodzi do przekroczeń norm hałasu również dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej

Niezależnie od powyższego wskazujemy, że notorycznie łamany jest regulamin funkcjonowania rampy, przyjęty przez samą Spółkę, który dopuszcza przeładunki jedynie w godz.6:00-22:00, gdy tymczasem przeładunki towaru mają miejsce po godz.22:00. Mieszkańcy okolic rampy każde łamanie regulaminu zgłaszają na Policję i do Straży Gminnej, które interweniują, jednak nakładane sankcje są lekceważone i nawet po otrzymaniu mandatu obsługa rampy kontynuuje głośne przeładunki nie dając mieszkańcom możliwości odpoczynku nawet w nocy. Najbliższe zabudowania mieszkalne znajdują się w bardzo bliskiej odległości od rampy tj. ok.40 m. Dodatkowo między rampą a mieszkaniami, brak jest obiektów odbijających fale akustyczne co dodatkowo wzmaga hałas. Zabudowa mieszkalna w okolicach rampy cały czas się rozbudowuje.
Jesteśmy przekonani że zmiana klasyfikacji rampy wpłynie pozytywnie na komfort życia setek mieszkańców Dąbrówki i Palędzia. Natomiast rozładunki towarów uciążliwych będą możliwe na innych rampach przeładunkowych, których nie brakuje w okolicach Poznania. 
Dodatkowo podnosimy, że PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., jako Spółka z udziałem Skarbu Państwa, powinna uwzględniać interes obywateli, w szczególności lokalnej społeczności i działać w taki sposób, aby nie krzywdzić mieszkańców, co obecnie ma miejsce.
Prosimy o przychylne rozpatrzenie naszego apelu oraz przedstawienie sprawy także na forum Rady Nadzorczej Spółki."

Petycja powstała w wyniku spotkania, które odbyło się 12 września w Dąbrówce. Treść petycji była konsultowana z Urzędem Gminy Dopiewo, który już wcześniej obiecał mieszkańcom pomoc.

Podpisy pod petycją można składać między innymi w Cafe Parkova w Dąbrówce (ul. Lipowa 1) od jutra. Petycja nie jest internetowa, trzeba się podpisać osobiście.

Petycja zostanie wysłana do wszystkich możliwych instytucji, które mogą mieć wpływ na podjęcie decyzji, włącznie z ministerstwami.

Zachęcamy do podpisania petycji. Jest to inicjatywa oddolna - niezwiązana z wyborami. Jeśli może nam się tu żyć lepiej, to dlaczego nie spróbować!

Agnieszka Wilczyńska

Petycja ws. hałasów na rampie PKP w Palędziu
Kategoria: