Cztery ronda. Cztery historyczne nawiązania

Rondo im. Powstańców Wielkopolskich
27 kwietnia odbyło się uroczyste nadanie imiennie Powstańców Wielkopolskich rondu w Skórzewie przy gimnazjum. Na uroczystość przybyło wielu znakomitych gości z przedstawicielami gminy, Powiatu Poznańskiego i Marszałkowstwa Wielkopolskiego. Było sporo młodzieży i mieszkańców, którzy po uroczystości wzięli udział w sesji naukowej. Uroczyste nadanie imienia Powstańców Wielkopolskich
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że lokalna młodzież bardzo starannie przygotowała się do tej uroczystości. Przygotowane inscenizacje np. przybycie w dorożce i płomienne wystąpienie Jana Ignacego Paderewskiego  przyprawiały o dreszcz na plecach i wspomnienie najpiękniejszych kart naszej historii.

Rondo im. o. Mariana Żelazka
29 kwietnia z nieco mniejsza pompą, ale także  uroczyście, nadano imię o. Mariana Żelazka rondu w Skórzewie przy kościele. Tydzień wcześniej w Palędziu odbyły się uroczystości związane z setną rocznicą urodzin o. Mariana Żelazka. Więcej o tym wydarzeniu: http://www.dopiewo.pulsgminy.pl/gd/788

Rondo im. Leona Dorny
Na ostatniej sesji Rady Gminy Dopiewo radni nadali imię Leona Dorny rondu na krzyżówce dróg prowadzących do Dąbrówki, Zakrzewa i Dąbrowy. Na sesji wniosek uzasadniał Wojciech Dorna, dla którego Leon Dorna był wujkiem. W uzasadnieniu uchwały czytamy: „Z wnioskiem o nadanie nazwy wystąpiła Rada Pedagogiczna Przedszkola „Leśne Duszki” oraz Rada Sołecka wsi Zakrzewo. Plutonowy Leon Dorna urodził się 18 grudnia 1908 r. w Gaju Wielkim. Rodzina osiedliła się w Zakrzewie. Leon Dorna brał udział w wojnie obronnej w 1939 roku. Podczas działań wojennych  trafił do niewoli sowieckiej.  Więzień łagrów sowieckich. W 1941 roku został zwolniony z łagrów i wstąpił do II Korpusu Polskiego pod dowództwem gen. Andersa. Przebył długi szlak poprzez Iran, Irak, Palestynę na front włoski. Jako plutonowy 17. Batalionu Strzelców walczył o zdobycie Monte Cassino. W książce autorstwa Zbigniewa Wawera pt. Monte Cassino 1944 jest notatka z dziejów 17. Batalionu: „… batalion zajmował stanowiska na północnym stoku San Angelo. 18 maja o godz. 10 pod polskie pozycje podeszło dwóch niemieckich żołnierzy z flagą Czerwonego Krzyża. Por. Snopek wspomina: z polecenia dowódcy batalionu rozmawiam z nimi. Meldują, że w schronach koło cmentarzyska jest ich więcej i mają rannych, umierających z pragnienia. Każą im wracać i przyprowadzać jeńców. Za chwilę wraca grupa 24, wskazuję im drogę przez Widmo, odchodzą eskortowani przez plutonowego Leona Dornę z 2. Kompanii”.

Plutonowy Leon Dorna poległ 2 lipca 1944 roku pod Montefano niedaleko Loreto. Pochowany został na Polskim Cmentarzu Wojennym w Loreto, kw.5-B-11. Odznaczony Krzyżem pamiątkowym za udział w walkach o Monte Cassino, Krzyżem Walecznych, Wojennymi Medalami Brytyjskimi. Nadanie nazwy Rondo imienia Leona Dorny będzie docenieniem ofiary jego życia za wolność naszą i waszą, w 100-lecie odzyskania niepodległości.”

Rondo „poległych w lasach palędzkich”
Podczas sesji podano informację, że nazwa ronda, które znajduje się w Zakrzewie przy ul. Bukowskiej będzie honorowało osoby zamordowane podczas II Wojny Światowej w lasach Palędzkich. To właśnie tamtędy w większości odbywały się transporty ciężarówek wiozące więźniów na miejsce kaźni w naszych lasach.

Agnieszka Wilczyńska

Uroczyste nadanie imienia rondu w Skórzewie
Kategoria: