Relacja z 41. sesji Rady Gminy Dopiewo

41. sesja Rady Gminy Dopiewo odbyła się 23.04.

Miała się rozpocząć o godz. 15.00, ale było 12 radnych, więc rozpoczęła się o godz. 15.12, kiedy się wszyscy zeszli.

Obecnych było 20 radnych, brakowało tylko Przemysława Kopysteckiego.

Po wstępie i przywitaniu, pytania zadawali sołtysi, większość z nich dotyczyło spraw organizacyjnych i porządkowych w ich wsiach.

Sporo pytań było do radnego powiatowego Andrzeja Strażyńskiego. Pytania dotyczyły głównie dróg, np. tej łączącej Konarzewo – Chomęcice, która od miesięcy jest zamknięta. Niestety radny nie umiał odpowiedzieć kiedy zostanie otwarta.

Procedowanie uchwał rozpoczęło się dopiero po 15.49 i trwało godzinę.

Przyjęto między innymi uchwałę w sprawie wyborów uzupełniających ławników na kadencję  2016 - 2019 r. Głosowanie było tajne. Z dwóch zgłoszonych kandydatów jeden złożył wszystkie dokumenty, drugi miał wady formalne. Radni wybrali nowego ławnika Pana Dariusza Przybylskiego ze Skórzewa stosunkiem głosów 19:1.

Do Rady Gminy wpłynęła skarga na Wójta Gminy Dopiewo. Mieszkaniec Dąbrowy skarży się na to, że obiecywano mu wybudowanie zjazdu/ drogi i nie dokonano tego. Komisja rewizyjna uznała skargę za bezzasadną. Tak też głosowali radni. 

Nadano nazwę „Leona Dorny” rondu w Dąbrówce (w drodze na Zakrzewo i Dąbrowę). O sylwetce Leona Dorny opowiadał Wojciech Dorna, dla którego był to wujek.

Następnie przedstawił się nowy komendant policji Piotr Wiczyński, który pełni swoją funkcję od początku kwietnia.

Kolejno zajęto się Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP):
-  w Dąbrowie, zmiana MPZP (rejon ul. Piaskowej i Szkolnej, działka nr ewid. 423/1) - zmiany w polityce przestrzennej odpowiadające aktualnym potrzebom, odebranie działce charakteru sakralnego,
- w Skórzewie, przystąpienie do sporządzenia MPZP w rejonie ulicy Ks. Kozierowskiego, dla części działki o nr ewid. 425/176 - tereny pod cele sakralne i usługi publiczne,
- w Dąbrowie, przystąpienie do sporządzania MPZP (rejon ul. Batorowskiej, Rolnej i drogi wojewódzkiej nr 307) - nowe tereny aktywizacji gospodarczej, bez ciężkiego przemysłu
- zmiany Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo, dla części obszaru gminy położonej w miejscowości Skórzewo i Dąbrowa - konsekwencja powyższych uchwał.
- w Skórzewie, uchwalenie MPZP (rejon ul. Botanicznej),
- w Dąbrówce, uchwalenie MPZP w rejonie linii kolejowej - jedna działka pod rozbudowę oczyszczalni ścieków,
- w Skórzewie, zmienia MPZP przy ul. Szarotkowej - rozbudowa ujęcia wody

Przyjęto także uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu - na dofinansowanie poznańskiej kolej metropolitalnej.

Tradycyjnie zmieniono tegoroczny budżet i Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dopiewo na lata 2018-2026. Tradycyjnie nie było pytań.
Ciekawostka: Wójt złożył autopoprawkę: W dziale „wydatki statutowe” było 7 tys. zł, jest 167 tys. zł. Nikt nawet nie zapytał dlaczego, na co? Wszyscy za.

W ślad za przegłosowanymi na poprzedniej sesji nowymi okręgami wyborczymi, uchwalono utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie gminy, ustalono ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.

Sesja trwała niespełna 2 godziny.

Agnieszka Wilczyńska

Relacja z 41. sesji Rady Gminy Dopiewo
Kategoria: