Zamień stary piec- kopciuch na nowy z dopłatą!

Rada Gminy Dopiewo na ostatniej sesji podjęła decyzję o wprowadzeniu programu dofinansowania wymiany pieców lub kotłów węglowych na bardziej ekologiczne.

Uzasadnienie uchwały:  W celu poprawy jakości środowiska naturalnego, przez ograniczenie jego zanieczyszczenia, na terenie Gminy Dopiewo planuje się wprowadzić dotację celową ze środków budżetu będącą wsparciem dla mieszkańców podejmujących działania proekologiczne służące ochronie powietrza. W celu określenia zasad dotacji opracowano regulamin oraz wniosek, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały. Dotacja stanowić będzie mechanizm zachęcający mieszkańców do inwestowania w ekologiczne źródła ogrzewania.

Regulamin załączony poniżej określa zasady udzielania dotacji z budżetu Gminy Dopiewa na trwałą likwidację systemów ogrzewania opartych na paliwie węglowym i ich zamianę na ogrzewanie proekologiczne (kotły gazowe, olejowe, elektryczne, pompy ciepła, paliwa stałe).

Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji jest trwała likwidacja w budynku wszystkich dotychczasowych pieców lub kotłów węglowych.

Dla kogo dotacja?
Dotację mogą otrzymać wszyscy (także przedsiębiorcy), którzy mają tytuł prawny do nieruchomości, wynikający z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu, stosunku zobowiązaniowego lub są posiadaczami samoistnymi nieruchomości.

Ile dotacji?
Dotacja może być udzielona w wysokości  do 70% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5.000 zł na jeden budynek.

Jaki wniosek?
Dotacja udzielana jest na wniosek.
Wnioski można składać w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. w Urzędzie Gminy, według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu.
Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski będąrozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń. Wnioski spełniające wymogiformalne podlegają ocenie merytorycznej. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt.

Agnieszka Wilczyńska na podstawie http://dopiewo.nowoczesnagmina.pl

Zamień stary piec- kopciuch na nowy z dopłatą!
Kategoria: 

Komentarze

Nawet jeśli tak, to nie rozumiem wyrozumiałości dla brakoróbstwa i banowania krytyki uchwały. Nawet potrzebną uchwałę można spieprzyc i tak też się stało. W najgorszym przypadku ludzie machający 21 za, przyjmą na następnej sesji poprawioną uchwałę i kocioł będzie można wymienic.