Relacja z 34 sesji Rady Gminy Dopiewo

34 sesja Rady Gminy Dopiewo odbyła się 25 września. 
Obecnych było 19 radnych (nieobecni: Piotr Strażyński i Mariola Nowak). Nieobecni byli przedstawiciele powiatu.

 Na początku Przewodniczący przeczytał porządek obrad, radni przyjęli protokół z poprzedniej sesji.

Głos zabrał Wojciech Dorna, który pochwalił się, że drużyna naszych samorządowców w IX Mistrzostwach Polski Samorządowców rozgrywanych 22-24.09.2017r. w Zakopanem zdobyła Wicemistrzostwo. Puchar przywieziony z zawodów wręczono Wójtowi.

Następnie przedstawiono nowego Prezesa Zakładu Usług Komunalnych w Dopiewie - Sławomira Skrzypczaka.

Kolejno zadawali pytania sołtysi. W tym punkcie była między innymi mowa o spotkaniu sołtysów z przedstawicielami SELEKTU oraz generalnie o śmieciach.

Punkt „Sprawozdanie z działalności Wójta pomiędzy sesjami” obył się bez pytań.

Radni szybko przegłosowali przedstawione miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (6 uchwał w 15 minut):
- w Zakrzewie i Dąbrowie w rejonie ulic Piaskowej, Zachodniej, Owsianej, Żytniej i Granicznej, wschodnia część wzdłuż S11 - pod przemysł, usługi i zabudowę mieszkaniową
- w Palędziu w rejonie ulicy Malinowej i Poziomkowej - wprowadzenie drogi wzdłuż torów, z nowym układem komunikacyjnym
- w Palędziu, w rejonie ulicy Pięknej - Enea zrezygnowała z terenu pod trafostację - dwie działki przeznaczono na działki budowlane
- w Zborowie w rejonie ul. Zbożowej - właściciel złożył wniosek o wydanie warunków zabudowy pod gęstą zabudowę, wywołano MPZP, w między czasie zmieniono studium wiec teraz jest zgodnie ze studium zabudowa rezydencjonalna, działki min. 2,5 tys.
- w Dopiewie w rejonie ulicy Trzcielińskiej, przy wysypisku śmieci, dodano schronisko dla zwierząt
- w Dopiewie w rejonie ulicy Wiśniowej i Bukowskiej. - pod zabudowę przemysłową i usługową, w bezpośrednim sąsiedztwie A2, 3,7 ha,

Udzielono wsparcia finansowego  Powiatowi Poznańskiemu. - 2.17 mln zł w 2018 roku z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 2392P Więckowice  - Lusówko (Rozalin).

Tradycyjnie wprowadzono zmiany do tegorocznego budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Rozpatrywano także skargę na działalność Wójta Gminy. Skarga dotyczyła niepoinformowania skarżącego o przekazaniu do wyższej instancji poprzedniej skargi w sprawie uchwalania statutu Dopiewa. Rada Gminy, tak jak Komisja Rewizyjna uznała skargę za bezzasadną.

W punkcie „Wolne głosy i wnioski” była mowa między innymi o:

  • przetwórni plastiku w Palędziu, wniosek płynął do Urzędu, gmina nie może wszcząć postępowania bo stan własności ul. Nowej jest nieuregulowany
  • zalegającej wodzie na ul. Wiśniowej w Dopiewie
  • ruszających się kostkach na rondzie przy ul. Malwowa w Skórzewie
  • utwardzeniu wjazdu z DK 307 na ul. Rolną w Dąbrowie
  • utwardzeniu ul. Piaskowej i Szkolonej w Dąbrowie
  • remoncie ul. Leśnej w Dąbrowie po zakończeniu budowy trasy Skórzewo – S11
  • ścieżce rowerowej w okolicach przejazdu S11 - Dąbrówka
  • bezpieczeństwie przy budowie ul. Poznańskiej w Skórzewie przy ul. Biedronki 
  • o festynie w Dąbrowie

Sesja trwała niecałe 2 godziny.

Agnieszka Wilczyńska

Relacja z 34 sesji Rady Gminy Dopiewo
Kategoria: 

Komentarze

W Tarnowie Podgórnym jest moda na protesty-rzekł radny Dorna. W roku 2001 w Dopiewie niemuzykalni członkowie orkiestry pod batutą Leszka Nowaczyka zaliczali prywatne działki do kategorii dróg gminnych-uchwała 416/01. Taka była moda. W roku 2017 orkiestra pod tym samym kierownictwem i z niedobitkami z czasów Mieszka I w składzie, gra utwory od końca i pozbawia drogi kategorii. Moda jest zmienna a kocioł przygania garnkom.

Pan radny raczył protestowac chyba ze 2 lata przeciwko bliżej niezidentyfikowanym słupkom stojącym. Wydaje mi się, że protestujący w sprawie NO BITUM powinni poprosic radnego o podzielenie się doświadczeniem w protestach.Człowiek uczynny nie odmówi się podzielenia się protestacyjnym know-how. Sesje RG Dopiewo bez słupków, to już nie to.

Kiedyś Aleksander hrabia Fredro wydał takie postanowienie, że w każdej Radzie Gminy musi byc Papkin od robienia szabelką. Dla RG Dopiewo przewidział 2 etaty. Nie ma od tego odwołania do SKO, czy WSA.

Mam pretensje do mojej polonistki za to, że nie wspomniała, że Papkin harata w gałę jak zawodowiec. Miała zadane dużo lektur i musiała niedoczytac. Broni się jedynie tym, że o burzeniu jakiegoś muru w Więckowicach coś chyba wspominała.

"Rada Gminy, tak jak Komisja Rewizyjna uznała skargę za bezzasadną." Mało mnie obchodzi skarga. Komisja Rewizyjna będzie mogła uznac jakąkolwiek skargę za bezzasadną, jeśli zostanie prawidłowo powołana. Podobnie z jej rekomendacjami w sprawie absolutorium dla wójta. Tej Radzie pozostał jeszcze rok i byc może jeszcze uda się prawidłowo powołac KR. Komisja działa niestatutowo, a więc bezprawnie, bo nie ma Wiceprzewodniczącej (czącego) Komisji.

Wiceprzewodniczący RG zastanawiał się głośno co zrobic z tymi skargami na wójta. Należy: 1. Prawidłowo powołac do życia Komisję Rewizyjną, 2. Rozpatrzec skargi. Tu mam złą wiadmośc, bo kolejnośc może miec znaczenie. Jeśli terminarz rozgrywek nie pozwoli na powołanie komisji w tej kadencji, to już siła wyższa.

Przepisy nie pozwalają na nawiercanie kolan skarżącego, w celu wycofania skargi. Zresztą dzięki skardze wójt wygrał pierwszą sprawę przed WSA i poprawił niekorzystną statystykę.

Ustawa mówi, że powinny byc rozgraniczone. Jest jednak taka dopiewska tradycja łączenia terenów o różnych funkcjach i oznaczenia ich łamanymi znacznikami np. P/UK. Moim zdaniem na jednym terenie przemysł i usługi komunalne się wzajemnie wykluczają. Jak się chce schronisko to wystarczy UK. Kiedy się chce przetwarzac płuczki wiertnicze to się oznacza P. Tylko bardzo nieszanujące siebie osoby, dadzą sobie wcisnąc taki kit, że zmienia się plan i dopisuje P, by robic schronisko dla psów. Chyba, że chodzi o barytowe psy.

Zdaje się, że znowu radni będą pielic grządki w ogródku Filantropa-druk 443. Jak tak, to obecnośc obowiązkowa. Jakoś mnie specjalnie nie dziwi, że UG nie wnosi o zakaz zabudowy,. Zwycięży społeczna wrażliwośc i człowiek zostanie wreszcie objęty programem walki z bezdomnością. Jak się komuś pofarci, to może się nowa foto-pułapka trafic. http://dopiewo.nowoczesnagmina.pl/?a=10373