Rekrutacja do przedszkoli w Gminie Dopiewo

Początek roku kalendarzowego to również istotny moment dla rodziców z małymi dziećmi. Mianowicie co roku w pierwszym kwartale ruszają rekrutacje do przedszkoli.

Tegoroczne składnie wniosków rozpocznie się 30 marca i potrwa do 14 kwietnia 2020, w tym czasie będą przyjmowane wnioski o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych kandydata.

Kogo obejmuje wychowanie przedszkolne?

Zgodnie z ustawą Prawa Oświatowego z 14 grudnia 2016 roku - wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego. Dodatkowo należy pamiętać, że dzieci w wieku 6 lat są zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Dla kogo jest przewidziana rekrutacja?

Rekrutacja do przedszkoli jest przewidziana dal dzieci, które po raz pierwszy idą do przedszkola. Rodzice, których dzieci chodziły do przedszkola składają tylko deklarację o kontynuowaniu edukacji w danym przedszkolu na kolejny rok szkolny.

Kryteria rekrutacyjne.

Co dzieje się w przypadku kiedy kandydatów jest więcej niż liczba miejsc? W trakcie pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe o jednakowej wartości takie jak: wielodzietność rodziny, niepełnosprawność dziecka, niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka, niepełnosprawność obojga rodziców, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowanie dziecka, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

A co w przypadku kiedy w trakcie pierwszego etapu wyniki rekrutacji są równorzędne? W takiej sytuacji przeprowadzany jest drugi etap, którego kryteria oraz punktacja zostały ustalone przez Radę Gminy Dopiewo.

Punktacja ustalona przez Radę Gminy Dopiewo:

  1. Dziecko rodziców/opiekunów pracujących i nieprzebywających na urlopie wychowawczym:
  • oboje rodziców/opiekunów pracujących - 3 pkt.
  • jeden rodzic/opiekun pracujący – 1 pkt.
  1. Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru – 3 pkt.
  2. Dziecko z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej bądź rodzinnej, bądź pozostającej pod opieką ośrodka pomocy społecznej – 2 pkt.
  3. Dziecko z pierwszej preferencji – 5 pkt.
  4. Dziecko rodziców/opiekunów rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla Gminy Dopiewo:
  • oboje rodziców/opiekunów –  4 pkt;
  • jeden rodzic/opiekun – 1 pkt.
  1. Dzieci zamieszkałe blisko przedszkola – 3 pkt.

Złożenie dokumentów.

Wnioski rekrutacyjne wraz z wymaganymi dokumentami możemy wypełnić elektronicznie w systemie rekrutacyjnym lub pobrać w przedszkolu. Należy pamiętać przy tym, że termin składania wniosków trwa od 30 marca do 14 kwietnia 2020 roku.

Dodatkowe informacje odnośnie rekrutacji do przedszkoli w Gminie Dopiewo można znaleźć na stronie www.dopiewo.pl w zakładce mieszkańcy – aktualności w oświacie.

Odmowa przyjęcia

Warto pamiętać, że w przypadku odmowy przyjęcia do danej placówki dyrektor przedszkola sporządzając uzasadnienie, musi wskazać jakie względy zadecydowały o nieprzyjęciu dziecka. Takie stanowisko zajął Wojewódzki Sad Administracyjny w wyroku z 28 kwietnia 2015 r. (sygn. II SA/Wa 1602/14), który stwierdził, że podanie przyczyn odmowy wymaga wskazania jakich kryteriów oceny kandydat nie spełnia lub podania, dlaczego kandydat przyjęty został oceniony wyżej w ramach kryteriów oceny, od kandydata nieprzyjętego. Niedopuszczalne jest zatem uzasadnienie, że kandydat nie został przyjęty z powodu braku wolnych miejsc.

Źródło: dopiewo.pl/Urząd Gminy Dopiewo

Redakcja: Michał Nowak