Co oznacza znak D-40 „Strefa zamieszkania”?

Coraz częściej na naszych osiedlach widuję znak D-40 „Strefa zamieszkania”. Do czego znak ten zobowiązuje nas kierowców i pieszych?

Ustala się strefy zamieszkania, aby uspokoić ruch i zwiększyć bezpieczeństwo przede wszystkim pieszych w danym rejonie. Znaki D-40 umieszcza się na początku strefy zamieszkania na wszystkich drogach doprowadzających do niej ruch. Strefy te ustala się w obszarach zabudowanych na ulicach, również, pojedynczych, na których w zasadzie odbywa się ruch tylko docelowy, przede wszystkim w osiedlach mieszkaniowych, w dzielnicach willowych i zabytkowych.

Strefa zamieszkania to obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi. Stref zamieszkania dotyczą niektóre przepisy szczególne. Na przykład:
- prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h;
-  umieszczone w strefie  urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę (jak choćby tzw. śpiący policjanci) mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi;
- prawo pieszego do korzystania z całej szerokości drogi i pierwszeństwo przed pojazdami; pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem.
- możliwość korzystania z drogi przez dziecko w wieku do 7 lat, bez opieki osoby starszej;
- zakaz postoju w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu - w przypadku braku wyznaczonych miejsc do postoju pojazdów, parkowanie w strefie jest niedopuszczalne;
- wewnątrz strefy zamieszkania wszystkie skrzyżowania są skrzyżowaniami równorzędnymi, obowiązuje zasada „prawej ręki”;
- wyjazd ze strefy zamieszkania na drogę to włączenie się do ruchu, kierujący zobowiązany jest ustąpić pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu;
- w obrębie strefy zamieszkania, Straż Miejska jak i Policja są uprawnione do egzekwowania przepisów, w tym mogą, m.in. założyć blokadę na koła.

Za niezastosowanie się do znaku drogowego grozi grzywna do 5 tys. zł albo nagana (por. komentarz do art. 92 Kodeksu wykroczeń).

W naszej gminie znaki te są ustawiane najczęściej na osiedlach, ale zdarza się, że i na pojedynczych uliczkach. Często z wnioskiem o ustawienie takiego znaku wnioskują do Urzędu Gminy mieszkańcy. Czasem przeprowadzane są szerokie konsultacje społeczne zanim takie znaki zostaną ustawione. Zdarza się także, że część mieszkańców chce „strefy zamieszkania”, a inni nie chcą. Bezpieczeństwo bezpieczeństwem, ale potem sąsiad donosi na sąsiada, że ten drugi źle zaparkował. Dochodzi do konfliktów społecznych. Tak czy inaczej polecamy ostrożność w strefie zamieszkania i rozwagę.

Agnieszka Wilczyńska

Co oznacza znak D-40 „Strefa zamieszkania”? (zdjęcie nadesłane)
Kategoria: