Po Komisji Wspólnej Rady Gminy, czyli o czym będzie na sesji

20 maja odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, potocznie zwanej Komisją wspólną. Obradom przewodniczył Jan Bąk

Komisja odbyła się tradycyjnie przed sesją, która planowana jest na poniedziałek 27 maja.

Radni zajmowali się 22 projektami uchwał. Rekordowo dużo było „na tapecie” planów zagospodarowania przestrzennego.

W pierwszej kolejności omawiano projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy  Dopiewo na lata 2019-2022. Do tej pory gmina nie posiadała takiego dokumentu, a ustawa nakłada taki obowiązek. Nasz program ma już pozytywną opinię Konserwatora Zabytków. W programie znajdują się 104 zabytki, ponad 20 jest wpisanych do rejestru. W 2011 roku sporządzono karty gminnych zabytków, które należy zaktualizować. Przedstawiał Remigiusz Hemmerlig. Bez pytań.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dopiewie, rejon ul. Poznańskiej, 4 ha, większość (80%) to grunty klasy 3. W studium zapisana jest zabudowa usługowo – mieszkaniowa, właściciel chce pod „teren usługowy”. Radni odrzucili uchwale
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Pokrzywnicy (obręb Więckowice), rejon ul. Leśnej, 4 ha, duży problem z doprowadzeniem infrastruktury technicznej np. kanalizacji i wody. Nie ma tam gminnej sieci, istniejące sieci są z gminy Tarnowo Podgórne, która już nie chce zapewniać mediów nowym nieruchomościom. Gdyby radni uchwalili plan to gmina by musiała zbudować np. wodociąg. Wszyscy przeciw.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zakrzewie, rejon ul. Radosnej i drogi ekspresowej S11, 20 ha, teren stawu i okolicy. 1 kwietnia odbyła się wizja lokalna. Kiedyś była tu żwirownia, eksploatację zakończono. Plan ma uporządkować teren, zbiornik wodny ma pozostać, ma być więcej „mieszkaniówki”, w studium jest zabudowa mieszkaniowo – usługowa. Radny z Zakrzewa nie zabrał głosu.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zakrzewie i Dąbrowie, rejon ul. Przemysłowej i drogi ekspresowej S11, 17 ha, póki co niezabudowany, pod zabudowę przemysłowo - usługową, bez pytań.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Palędziu, rejon ul. Leśnej, Jarzębinowej, Sumakowej i Bzowej. 1 kwietnia odbyła się wizja lokalna. Pod „mieszkaniówkę”, komunikację i drogę wzdłuż torów. W tym punkcie głos zabrał gość, jeden z właścicieli, który oskarżał urzędników o kłamstwa i nieprawidłowości, a także straszył wielkimi odszkodowaniami, jakie będzie musiała gmina zapłacić jeśli plan nie będzie zaprojektowany po jego myśli.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Dąbrówce, rejon ul. Widok (blisko torów), 3 działki, teraz teren przeznaczony pod magazyny, składy, usługi, właściciel chce tylko usługi (obiekt hotelowo – konferencyjny), budynek 3 kondygnacje (11-12 metrów), od terenów mieszkaniowych dzieli ten teren  10 metrowy pas zieleni
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Więckowicach, rejon ul. Leśnej, dwie działki, wniosek o zmiany zapisu dotyczący ułożenia kalenicy dachu względem do drogi.
Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Palędziu, rejon ul. Jagodowej, jedna działka, zmiana szerokości budynku z 14 do 18 m.
Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Palędziu, rejon ul. Wrzosowej, na wniosek właścicieli linia lasu będzie równa, 1,5 ha, las nie zostanie wycięty, jest to dostosowanie do stanu faktycznego. Radni głosowali za odrzuceniem jednej, bardzo długiej uwagi.
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Konarzewie, rejon ul. Kościelnej – część A. Około 15 ha, produkcja, składy, magazyny na działkach min. 3 tys. m2, możliwość 70% zabudowy działki, zieleń izolacyjna 4-5 m (szerokość pasa drzew), rolnictwo na północy, tylko 10% powierzchni czynnej biologicznej. Procedura rozpoczęła się w kwietniu 2017r. Obok znajduje się zabudowa mieszkaniowa, radni mieli wątpliwości i pytania. Uchwała wycofana.
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Drwęsie, rejon ulic Akacjowej, Dębowej, Cedrowej, Jaworowej, Orzechowej, Sosnowej, Bukowej i Brzozowej, ponad 30 ha, mieszkaniówka - jeden budynek na jednej działce, las, usługi, nowe układy dróg, działki o powierzchni 1 lub 2 tys. m2. Teren w połowie jest już zabudowany. Kawałek lasu zostanie wycięte pod drogę.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo dla części obszaru gminy położonych w miejscowości:
- Dopiewo - centrum za przejazdem, było pod usługi publiczne, teraz pod mieszkaniówkę, w większości własność gminna, 6 ha.
- Skórzewo, przy ul. Kozierowskiego, 5 ha, z rolnictwa na sakralne usługi, teren nie należy do gminy,
- Skórzewo, przy RSP, 3 klasa gruntu, teren pod PSZOK, teren kupi gmina,
- Dąbrowa, ul. Piaskowa, 1 ha, usługi sakralne były, teraz będzie mieszkaniówka. Na tym terenie miał zostać wybudowany kościół, ale zdaniem parafii lepiej będzie budować świątynię między Skórzewem a Dąbrową. Stąd takie zmiany.  

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Skórzewie, rejon ul. Poznańskiej i Szarotkowej. Są tam bloki przy ul. Poznańskiej, zakazuje się inwestycji potencjalnie lub znacząco wpływających na środowisko, powielenie poprzednich zapisów, rozbudowy bloków raczej nie będzie.

Nadano nazwę Ślimakowa ulicy w Palędzie. 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i ich obwodów, dla których Gmina Dopiewo jest organem prowadzącym. Uchwała musiała zostać podjęta od nowa. Obwody prawie niezmienne. Tylko w Skórzewie skorygowano obwody szkół, ulicą graniczną na os. Cytrusowym będzie ulica Wrzosowa. Uchwała wchodzi w życie po opinii Kuratora Oświaty.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Dopiewo publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Dodano oddział przedszkolu w szkole w Dopiewcu. Bez pytań.

Tradycyjnie znowelizowano tegoroczny budżet i Wieloletnią Prognozę Finansową. Rozdano nowe druki, więc radni głosowali trochę „w ciemno”, przez minutę nie da się przeczytać i zrozumieć wszystkich zmian.

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Dopiewo na dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Dopiewo. Przeznaczono na ten cel w budżecie 250 tys. zł, maksymalnie dotacja będzie wynosić 10 tys. zł, kto pierwszy ten lepszy, wnioski można składać w lipcu, można wykorzystać wcześniej opracowane projekty, refinansowanie inwestycji realizowanych po podpisaniu umowy. Wszyscy za.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Dopiewo. Rozdano je radnym podczas posiedzenia. Skargi wpłynęły za pośrednictwem Starosty Poznańskiego. Dwie takie same, w sprawie nieudzielenia odpowiedzi przez wójta w sprawie budowy ul. Polnej w Skórzewie. Radna Anna Kwaśnik referowała, z konkluzją, że skarga bezzasadna.

Posiedzenie trwało ponad dwie godziny.

Większą część posiedzenia transmitowaliśmy na żywo: https://www.facebook.com/PulsGminyDopiewo/videos/439834043459629/

Agnieszka Wilczyńska

Po Komisji Wspólnej Rady Gminy, czyli o czym będzie na sesji
Kategoria: