Nowa linia 400 kV: Plewiska – Baczyna coraz bliżej

O tym, że kolejne słupy 400 kV staną w naszym krajobrazie wiemy od dawna. Kolejna inwestycja, czyli dwie linie 400 kV na trasie Baczyna – Plewiska o długości  147 km dopiero teraz nabiera rumieńców. Inwestor wreszcie zadeklarował, że w czerwcu pokaże pierwszy przebieg linii na naszym terenie.

Najpewniejszym przebiegiem linii jest teren wzdłuż autostrady na zachód. Trwają konsultacje i uzgodnienia w tej sprawie z GDDKiA. Pod koniec czerwca mają się one zakończyć i wtedy zostanie zorganizowane spotkanie z naszymi gminnymi radnymi. Najpewniej projekt zostanie zaprezentowany na którejś komisji. Jedno spotkanie z władzami gminy Dopiewo już się odbyło.

- Żadne konkretne rozmowy o przebiegu linii 400Kv Plewiska-Baczyna się nie toczą, nie zaprezentowano nam ostatecznych wersji jej przebiegu. – Pisze do nas Wójt gminy Dopiewo Adrian Napierała. - Co prawda 26.02 odbyło się spotkanie w UG z udziałem przedstawicieli Wykonawcy oraz radnych tych miejscowości przez które linia będzie przebiegać, na którym zaprezentowano nam najbardziej prawdopodobny przebieg wzdłuż autostrady A2. Jeśli chodzi o stanowisko Gminy, to zawsze jest ono po stronie mieszkańców, pamiętać jednak należy że ta inwestycja toczy się na podstawie spec ustawy, która całkowicie wyklucza organy Gminy  w podejmowaniu jakichkolwiek decyzji.

 - Potwierdzam, że odbyło się spotkanie przedstawicieli Wykonawcy z władzami gminy Dopiewo, na którym przedstawiona została przez nas wstępna koncepcja przebiegu trasy linii 400 kV przez gminę. – Informuje Pan Krzysztof Szymański, rzecznik prasowy inwestycji. - Spotkanie to odbyło się z naszej inicjatywy, a jego celem było zapoznanie się z opinią władz samorządowych na temat inwestycji oraz uzyskanie informacji pomocnych przy dalszych pracach koncepcyjnych. Na spotkaniu wskazano nam wyraźnie, że linia powinna w jak najmniejszym stopniu ingerować w środowisko gminy, a dobrym rozwiązaniem jest wykorzystanie korytarza infrastrukturalnego utworzonego przez autostradę A2. W związku z tym podjęliśmy rozmowy z podmiotem zarządzającym autostradą A2 i obecnie trwają uzgodnienia w sprawie warunków, na jakich możemy zbliżyć się do pasa drogowego. Po zakończeniu tych rozmów, mając już bardziej konkretne propozycje dla gminy Dopiewo, jej mieszkańców oraz reprezentujących ich władz samorządowych, poprosimy o kolejne spotkania z władzami gminy, następnie z radnymi oraz z mieszkańcami. Na spotkaniach tych przedstawimy naszą koncepcję, wysłuchamy uwag i będziemy szukać rozwiązań, które pozwolą na maksymalne ograniczenie ingerencji inwestycji w strukturę gminy. Szacuję że spotkania te odbędę się w czerwcu br., ale jest to zależne od rozmów z podmiotami odpowiedzialnymi za użytkowanie A2. Oczywiście, po ustaleniu terminu spotkania z radnymi, a następnie z mieszkańcami sołectw, których dotyczyć będzie koncepcja, zaprosimy Panią Redaktor na takie spotkania.

Szacowana długość linii wyniesie około 434 km torów prądowych (łącznie Krajnik – Baczyna – Plewiska). Ponadto w ramach projektu planowana jest budowa stacji 400/110 kV Baczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Baczyna – Krajnik oraz jej rozbudowa dla wprowadzenia linii 400 kV Krajnik – Plewiska. 

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz wielkopolskiego.

Umowa o dofinansowanie została podpisana z Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym w dniu 29 grudnia 2017 r.

Kwota dofinansowania przyznana w ramach umowy o dofinansowanie to ok. 401 mln zł. Łączna wartość inwestycji szacowana jest na ok.  602,5 mln zł.

Celem Projektu jest poprawa pewności i bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w południowo- zachodniej części Polski. Inwestycja ma na celu wzmocnienie układu sieci w zakresie wymiany transgranicznej na poziomie napięcia 400 kV pomiędzy systemami elektroenergetycznymi Polski i Niemiec oraz poprawę warunków wyprowadzenia mocy z Odnawialnych Źródeł Energii zlokalizowanych na terenie północnej Polski oraz z Elektrowni Dolna Odra. Ponadto, realizacja Projektu wpłynie na możliwość przyłączenia do KSE dodatkowych źródeł OZE.

Agnieszka Wilczyńska z wykorzystaniem www.pse.pl

Nowa linia 400 kV: Plewiska – Baczyna coraz bliżej
Kategoria: