Ile wydały Komitety wyborcze na kampanię 2018?

Ile wydały komitety: KWW Adriana Napierały oraz KWW Jesteśmy Na Tak  na kampanię wyborczą przed wyborami samorządowymi 2018?

Komitety wyborcze mogły wydatkować na kampanię wyborczą kwoty ograniczone limitem. W wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw limit wydatków oblicza się mnożąc kwotę przypadającą na jeden mandat radnego przez liczbę mandatów przypadających na okręg lub okręgi, w których komitet wyborczy zarejestrował kandydatów (bez względu na liczbę zgłoszonych kandydatów).

Kwota przypadająca na jeden mandat radnego wynosi w wyborach do rady gminy w gminach do 40 tys. mieszkańców - 1064 zł.
Limit wydatków, związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej kandydata na wójta w gminach do 500 tys. mieszkańców ustala się mnożąc liczbę mieszkańców danej gminy przez kwotę 60 groszy.

Otrzymaliśmy od Krajowego Biura Wyborczego, delegatura w Poznaniu sprawozdania finansowe 3 komitetów wybiorczych: KWW Adriana Napierały oraz KWW Jesteśmy na tak.
Niestety jeśli chodzi o partię Prawo i Sprawiedliwość dysponujemy tylko łącznym sprawozdaniem finansowym, które nie ukazuje danych dotyczących naszej gminy, a całego kraju. Prawo i Sprawiedliwość na wybory samorządowe 2018 wydała prawie 35 mln zł.

KWW Adriana Napierały (Komitet Wójta)
Przychody: 28 800 zł (25 wpłat)
Wydatki: 28 664,01 zł

KWW Jesteśmy Na Tak (Komitet opozycyjny)
Przychody: 21 248,60 zł (14 wpłacających, w większości kandydaci i ich rodziny)
Wydatki: 21 248,60 zł

Tylko te dwa komitety wydały na kampanię wyborczą 2018 prawie 50 tysięcy zł.

Poniżej publikujemy sprawozdania poszczególnych Komitetów, które można w oryginale otrzymać po złożeniu wniosku.

Agnieszka Wilczyńska podstawie http://samorzad.pap.pl/, www.pkw.gov.pl

Ile wydały Komitety wyborcze na kampanię 2018?