Kim jest sołtys?

11 marca na terenie całego kraju jest obchodzony Dzień Sołtysa. Z tej okazji wszystkim sołtysom, nie tylko z ternu naszej gminy składamy najserdeczniejsze życzenia!
W naszej gminie w tym czasie już będzie po zebraniach wiejskich i wyborach sołtysów na kolejną kadencję. Przy tej okazji warto sobie przypomnieć co robi sołtys?

W gminie Dopiewo jest 11 sołectw, w których rolę sołtysa pełni 5 kobiet i 6 mężczyzn.

Kim jest sołtys?
Sołtys to osoba będąca przedstawicielem lokalnej społeczności i jest zameldowany na terenie danego sołectwa.. Wybierany jest w wyborach bezpośrednich na spotkaniach wiejskich spośród  mieszkańców danego sołectwa. W tym roku wybieramy sołtysów na nową kadencję.

Jego działania wspiera Rada sołecka. Numery telefonów i adresy zamieszkania sołtysów są jawne, mieszkańcy mogą się do nich zwracać w najróżniejszych sprawach. Bywa, że pukają do drzwi bez zapowiedzi, sołtys nie ma godzin urzędowania, więc mieszkańcy przychodzą kiedy im pasuje.

- W ciągu tygodnia zdarza się kilka telefonów od mieszkańców. Jestem im wdzięczna za wszelkie sygnały dotyczące tego, co dzieje się w naszej miejscowości. Czy jest to wygasła lampa, zgłoszenie utrudnień w ruchu, czy zapytanie o pomoc - wszystko jest dla mnie ważne. – opowiada Pani sołtys Palędzia, Agnieszka Grześkowiak. –  I jeśli sama nie jestem w stanie pomóc, to zgłaszam to do odpowiedniego referatu naszego urzędu. W przypadku osobistych problemów staram się wesprzeć dobrą wolą i doświadczeniem moim, moich znajomych, sąsiadów. Niestety nie wszystkie moje starania kończą się sukcesem.

Według statutu sołectw, do zadań sołtysa należy miedzy innymi: zwoływanie Zebrań Wiejskich; zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej; reprezentowanie mieszkańców sołectwa na zewnątrz i wobec organów Gminy; uczestniczenie w naradach sołtysów zwoływanych przez Wójta; wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej; prowadzenie zarządu, administracji, gospodarki składnikami mienia i środkami finansowymi, które gmina przekazała sołectwu do korzystania oraz akceptowanie dokumentów z tym związanych.
Ale to tylko część zadań jakie wykonuje sołtys. To on tak naprawdę stoi na pierwszej linii niezadowolenia mieszkańców. Gdy błąka się bezpański pies, mieszkańcy dzwonią do sołtysa, choć sprawa leży w kompetencjach Straży Gminnej. Gdy są porozrzucane śmieci przy przystanku autobusowym, dzwonią do sołtysa, choć sprawę załatwiłaby interwencja Zakładu Usług Komunalnych w Dopiewie.

Raz w roku na zebraniu wiejskim sołtys przedstawia informację o swojej działalności i składa sprawozdanie o realizacji dochodów i wydatków sołectwa.

Każdy Sołtys w naszej gminie średnio raz w miesiącu uczestniczy w spotkaniu z Wójtem, na którym ma możliwość wyjaśnienia problemów z pracownikami Urzędu Gminy w obecności Wójta, może zgłaszać także wnioski i skargi. Sołtysie są zapraszani na Sesje Rady Gminy, gdzie nie mają możliwości głosowania (chyba że są radnymi), ale mogą zgłaszać wnioski do omówienia.

- Poza tym każdy z sołtysów sam decyduje, czy istnieje potrzeba wyjaśniania zgłoszonych przez mieszkańców problemów z urzędnikami osobiście. Czasem wystarczy telefon. Coraz częściej korzystamy z Internetu. Jednak co jakiś czas rezerwujemy sobie terminy na osobiste spotkanie z Wójtem. – opowiada dodaje Pani sołtys Palędzia – Ja osobiście średnio raz w tygodniu staram się pojawić w urzędzie. Wtedy też mam przy sobie spis pytań i komentarzy naszych mieszkańców. Odwiedzam kolejne pokoje i gabinety, by wyjaśnić zaistniałe sytuacje. Nie zawsze odpowiedzi są satysfakcjonujące. Czasem pojawiają się kolejne stopnie wtajemniczenia. Okazuje się, że nasi urzędnicy nie potrafią pomóc nam bezpośrednio, albo pozostaje napisanie oficjalnego pisma. Czego osobiście nie lubię ze względu na przedłużający się czas odpowiedzi. A wtedy nawet niewielkie sprawy urastają do rangi problemów.

Sołtysi gminy Dopiewo
Dąbrówka............ Barbara Plewińska .............. 61 814 33 24
Dąbrowa............. Krzysztof Dorna ................... 609 970 277
Dopiewiec .........  Mariola Nowak...................... 61 814 83 93
Dopiewo............. Tadeusz Bartkowiak.............. 782 722 438
Gołuski ............   Tadeusz Plenzler..................  796 156 511
Konarzewo ......   Hanka Antkowiak- Janaszak  61 814 84 91, 602 555 611         
Palędzie ...........  Agnieszka Grześkowiak ....... 609 301 433
Skórzewo .........  Walenty Moskalik................... 515 319 810
Trzcielin  ............ Alojzy Sammler...................... 783 963 518
Więckowice  ...... Anna Kwaśnik ....................... 501 758 062
Zakrzewo .........  Marian Czekalski ................... 697 278 434

Namiary na nich (numery telefonów, adresy, maile) można znaleźć: www.dopiewo.pl/solectwa-i-soltysi

A czy Państwo znają swojego sołtysa?
Czy wiecie gdzie mieszka?

Agnieszka Wilczyńska (uaktualniony artykuł  z 2014 roku)

Kim jest sołtys?
Kategoria: