Konkurs dla organizacji pozarządowych 2019

Zasady konkursu określa Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Dopiewo z dnia 26.11.2018 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Dopiewo w 2019 r. przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Organizacje pozarządowe mogą zgłosić organizację wydarzeń w dziedzinach:
- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
- Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży:
- Działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
- Kultura, sztuka, oświata i edukacja, ochrona dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa narodowego:
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
- Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów;
- Ochrona i promocja zdrowia.

Szczegóły: http://dopiewo.nowoczesnagmina.pl/?a=11650

Agnieszka Wilczyńska

Konkurs dla organizacji pozarządowych 2019
Kategoria: