1000 zł grzywny za puszczenie psa bez smyczy i kagańca?

ART. 77. KODEKSU WYKROCZEŃ
Niezachowywanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia
§ 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
§ 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany."

W paragrafie pierwszym wprowadzono, oprócz nagany i grzywny, także ograniczenie wolności, co jest nowością. Dodatkowo wymiar grzywny zwiększono z 250 zł do 1000 zł. W paragrafie drugim także podniesiono wysokość mandatu do 5000 zł. Jednocześnie zaostrzono grzywnę w art. 108. kodeksu wykroczeń, który mówi o szczuciu psem człowieka.

Wyższe kary będą także dla każdego, kto płoszy i straszy zwierzę, które potem staje się przez to niebezpieczne (art. 78 kw) - 1000 zł kary. Przepis ten może dotyczyć także właścicieli psów, którzy puszczają swoje czworonogi w lesie, co jest dodatkowo zakazane w art. 166 kw.

Polem do interpretacji jest stwierdzenie, że "kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia...", gdyż w prawie polskim nie napisano, czym są te zwykłe środki ostrożności. Jedynym obostrzeniem dotyczącym psów jest posiadanie i hodowla tych czworonogów, które wg. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych są na liście ras niebezpiecznych. 

Jedynym przepisem w ogólnym polskim prawie, który mówi o tym, że psa nie można "puszczać luzem" jest art. 166 kw, który dotyczy terenu leśnego. 

Szczegółowo jednak zasady określa prawo miejscowe, czyli "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dopiewo", który stanowi:
Rozdział III, § 8

  1.  „Zwolnienie psa ze smyczy, ale z nałożonym kagańcem, w przypadku ras uznanych za niebezpieczne i mieszańców tych ras oraz psów rasy dużej i średniej w inny sposób zagrażający otoczeniu, jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy posiadacz ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem.
  2. Zwolnienie ze smyczy psów bez kagańca, w przypadku ras uznanych za niebezpieczne i mieszańców tych ras, jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.”

Posprzątaj po swoim psie!
Przypomnijmy jeszcze, że w wyżej przytoczonym regulaminie w Rozdział III, § 8, pkt. 1 ust 6 zapisano: „Do obowiązków osób utrzymujących psy należy usuwanie niezwłocznie zanieczyszczeń (odchodów) pozostawionych przez psy i inne zwierzęta w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych (zieleńcach, parkach, pasach rozdziału dróg, itp.). Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów – przewodników. W przypadku braku specjalistycznych pojemników na psie odchody dopuszcza się składowanie ich w koszach ulicznych.”

Agnieszka Wilczyńska

1000 zł grzywny za puszczenie psa bez smyczy i kagańca?