I sesja Rady Gminy Dopiewo 2018 – 2023

19 listopada odbyła się inauguracyjna sesja VIII kadencji Rady Gminy Dopiewo.
Na sesji stawili się wszyscy wybrani radni, urzędnicy gminni oraz goście. Obecnych było także dwóch powiatowych radnych (elektów) oraz jedna niedoszła kandydatka na wójta.

Sesję rozpoczął najstarszy radny Walenty Moskalik.

Prezydium Rady
Podczas sesji odczytano oficjalne wyniki wyborów, radni oraz wójt złożyli ślubowanie, następnie wybrano prezydium Rady w niezmiennym składzie:
- Przewodniczący – Leszek Nowaczyk
- Wiceprzewodniczący – Wojciech Dorna  i Piotr Dziembowski
Na wiceprzewodniczącego kandydował także Klemens Krzywosiądzki.

Film ze ślubowania radnych: www.facebook.com/PulsGminyDopiewo/videos/2283644025188959/
Film z głosowania wójta: www.facebook.com/PulsGminyDopiewo/videos/195106938080998/

Następnie wybierano członków poszczególnych komisji stałych:

Komisja Budżetu, Finansów, Inwestycji, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy Dopiewo
- Jan Bąk - przewodniczący
- Krzysztof Kołodziejczyk
- Piotr Strażyński
- Tadeusz Bartkowiak
- Wojciech Dorna
- Piotr Dziembowski
- Jakub Kortus
- Agnieszka Grzeskowiak

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji Rady Gminy Dopiewo
- Paweł Jazy - przewodniczący,
- Klemens Krzywosiądzki,
- Ilona Łysiak,
- Magdalena Kaczmarek,
- Mariola Nowak,
- Mariola Walich,
- Anna Kwaśnik,
- Justin Nnorom

Komisja Rolnictwa, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Gminy Dopiewo
- Marta Jamont – przewodnicząca,
- Przemysław Miler,
- Tadeusz Bartkowiak,
- Krzysztof Dorna,
- Walenty Moskalik,
- Ilona Łysiak,
- Jakub Kortus,
- Agnieszka Grześkowiak

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Dopiewo
- Justin Nnorom - przewodniczący,
- Magdalena Kaczmarek,
- Krzysztof Kołodziejczyk,
- Mariola Nowak,
- Piotr Strażyński

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Dopiewo
- Anna Kwaśnik – przewodnicząca,
- Mariola Nowak,
- Przemysław Miler,
- Jan Bąk,
- Marta Jamont,
- Krzysztof Dorna,
- Walenty Moskalik,
- Paweł Jazy

***
Powołano także do życia Klub Radnych – w jego skład wchodzą wszyscy trzej radni wybrani z listy wyborczej Komitetu Jesteśmy na Tak: Krzysztof Kołodziejczyk, Przemysław Miler i Klemens Krzywosądzki.

***
Dobrą praktyką jest powoływanie na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy radnego opozycyjnego. Niestety, także i w nowej kadencji komisji tej przewodniczy „wójtowy” radny.  Tak samo z nową Komisją Skarg, Wniosków i Petycji. Szkoda.

***
Sesja trwała ponad dwie godziny.

***
Pierwsze posiedzenia komisji już w przyszłym tygodniu. Pierwsza merytoryczna sesja na początku grudnia.

Agnieszka Wilczyńska

Kategoria: